top of page
Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

1. Pārzinis un tā kontaktinformācija

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA BENERETTE, vienotās reģistrācijas Nr. 42403045383, juridiskā adrese: Dīķa iela 44, Rīga, LV–1058.

1.2. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos pa tālr. +37166016292, e-pasts: info@callstructure.com

1.3. SIA BENERETTE kontaktinformācija informēšanai par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem pa tālr. +37166016292, e-pasts: info@callstructure.com

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

2.2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz SIA BENERETTE mājaslapas (www.callstructure.com) apmeklētājiem

2.3. SIA BENERETTE rūpējas par datu subjektu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro datu subjektu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem – Eiropas parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, Personas datu apstrādes likumu un citiem piemērojamiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

3. Personas datu apstrādes nolūki

3.1. SIA BENERETTE apstrādā personas datus:

3.1.1. mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai;

3.1.2. informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

3.1.3. potenciālo klientu sadarbības pieteikumu pieņemšanai, apstrādei un piedāvājumu sagatavošanai

3.1.4. pieteikumu uz izsludinātajām vakancēm pieņemšanai, apstrādei un darbinieku atlases procesa nodrošināšanai

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

4.1.   SIA BENERETTE apstrādā personas datus, balstoties uz šādiem

tiesiskajiem pamatiem:

4.1. Datu subjekta piekrišana – Datu subjekts kā fiziska persona pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Datu subjekta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot SIA BENERETTE apstrādāt personas datus noteiktajiem mērķiem. Datu subjekta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta, izmantojot tīmekļa lapu www.callstructure.com. Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus (skatīt SIA BENERETTE mājaslapas www.callstructure.com sadaļu “Kontakti”. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

4.2. Sadarbības piedāvājuma sagatavošanai – Lai pēc juridiska datu subjekta iniciatīvas, SIA BENERETTE varētu sagatavot un izteikt piedāvājumu, kā arī sazināties par to ar Datu subjektu, tam jāapkopo un jāapstrādā noteikti juridiskās personas dati, kas tiek savākti pirms piedāvājuma sagatavošanas.

4.3. SIA BENERETTE leģitīmas intereses – Par SIA BENERETTE leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot netiešu tirgvedību, kā rezultātā Datu subjektam, pēc viņa iniciatīvas, tiek izteikti SIA BENERETTE pakalpojumu piedāvājumi.

4.3.1.Tāpat, par SIA BENERETTE leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, saņemot pieteikumu uz izsludinātajām vakancēm. Datu subjektam ir brīva izvēle piedalīties konkursā uz izsludināto vakanci (datu apstrādes tiesiskais pamats – datu subjekta piekrišana).

4.3.2. Saņemot Jūsu pieteikumu, SIA BENERETTE rodas leģitīma interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa norisi. 

4.4. Juridisko pienākumu izpilde – SIA BENERETTE ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.

5. Personas datu apstrāde

5.1. SIA BENERETTE apstrādā datu subjektu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA BENERETTE pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

6. Personas datu aizsardzība

6.1.  SIA BENERETTE aizsargā datu subjektu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA BENERETTE pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

7. Personas datu nodošana/izpaušana

7.1. SIA BENERETTE neizpauž trešajām personām datu subjekta datus, izņemot:

·       saskaņā ar datu subjekta rakstveida piekrišanu;

·       ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām (tostarp iestādēm) pēc viņu pamatota pieprasījuma ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

7.2. SIA BENERETTE neizpauž trešajām personām citus personas datus (kas nav datu subjektu dati).

8. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

8.1. SIA BENERETTE nenodod personas datus uz trešajām valstīm (valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas Zonas).

9. Personas datu glabāšanas ilgums

9.1. SIA BENERETTE glabā un apstrādā datu subjektu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

9.1.1. kamēr SIA BENERETTE pastāv normatīvajos aktos noteikts pienākums datus glabāt;

9.1.2. kamēr tiek pilnībā izskatīts un/vai izpildīts datu subjekta lūgumā/iesniegumā/pieteikumā minētais; 

9.1.3. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;

9.2. Pēc tam, kad 9.1. punkta apakšpunktos minētie apstākļi izbeidzas, datu subjekta personas dati tiek dzēsti.

10. Piekļuve personas datiem un citas Datu subjekta tiesības

10.1. Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

10.2. Datu subjektam, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir tiesības pieprasīt SIA BENERETTE  piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SIA BENERETTE veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA BENERETTE  pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un līgumiem.

10.3. Datu subjekta var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

10.3.1. rakstveida formā klātienē SIA BENERETTE, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

10.3.2. elektroniskā pasta veidā, parakstot vēstuli ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi info@callstructure.com.

10.3.3. nosūtot SIA BENERETTE rakstveida vēstuli;

10.4. Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA BENERETTE pārliecinās par datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

10.5. SIA BENERETTE sniedz atbildi  datu subjektam pēc iespējas, ņemot vērā datu subjekta norādīto atbildes saņemšanas veidu, bet ne vēlāk kā mēneša laikā kopš pieprasījuma reģistrēšanas.

10.6. Ja atbilde tiek sūtīta  pa pastu, tā tiek adresēta datu subjektam (personai, kuras personas dati ir pieprasīti) ierakstītā vēstulē. Ja atbilde tiek sniegta elektroniski, tā tiek parakstīta ar drošu elektronisko (ja iesniegums ir ticis iesniegts ar drošu elektronisko parakstu).

10.7.    SIA BENERETTE nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un datu subjekta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

10.8. Datu subjektam ir tiesības saņemt bez maksas vienu kopiju ar saviem SIA BENERETTE apstrādē esošiem personas datiem.

10.9. Šā dokumenta 11.8. punktā minētās informācijas saņemšana un/vai izmantošana var tikt ierobežota ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu (tostarp SIA BENERETTE darbinieku) tiesībām un brīvībām.

10.10. SIA BENERETTE apņemas nodrošināt datu subjekta datu pareizību un paļaujas uz saviem datu subjektiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.

11. Datu subjekta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

11.1. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu un šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.

11.4. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

11.5. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem (piemēram, saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem)

12. Komerciāli paziņojumi

12.1.Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par SIA BENERETTE pakalpojumiem SIA BENERETTE veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos vai sadarbības līgumā noteikto, vai saskaņā ar datu subjekta piekrišanu.

12.2.  Datu subjekta piekrišanu komerciālo paziņojumu saņemšanai var dot rakstveidā klātienē un SIA BENERETTE interneta lapā.

12.3. Datu subjekta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam. Datu subjekts jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidā:

12.3.1. nosūtot e-pastu uz adresi info@callstructure.com;

12.3.2. zvanot uz tālr . +37166016292

12.3.3. klātienē  SIA BENERETTE;

12.5. SIA BENERETTE pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts datu subjekta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

12.6. Atstājot savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, e-pastu, tālruni), datu subjekts piekrīt, ka SIA BENERETTE var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar datu subjekta pieteikumu.

14. Citi noteikumi

14.1. SIA BENERETTE ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot to pieejamu datu subjektiem vai ievietojot SIA BENERETTE mājaslapā.

14.2. Katram ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kurš ir balstīts tikai uz automatizētu apstrādi (bez cilvēku iesaistes), ieskaitot profilēšanu, kas rada tiesiskas sekas vai būtiski ietekmē personu līdzīgā veidā.

14.3. SIA BENERETTE pirms šādu automatizētu lēmumu pieņemšanas, rūpīgi izvērtē šādas aktivitātes ietekmi uz personas datu aizsardzību.

14.4. Personai ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

14.5. Datu subjektam ir tiesības saņemt kompensāciju par kaitējumu, kurš personai var būt nodarīts tādas apstrādes rezultātā, kura pārkāpj Regulu un šo nolikumu.

14.6. Jebkurā gadījumā, pie katras fizisko personu datu iegūšanas, personai tiks izskaidrots mērķis un pamatojums datu apstrādei, lai nodrošinātu saprotamu savstarpējo sadarbību.

14.7. SIA BENERETTE patur tiesības grozīt privātuma politiku jebkura brīdī.

14.8. Informācija, ko ievācam, izmantojot sīkfailus

14.8.1. Mēs apkopojam informāciju, izmantojot sīkfailus, lai uzlabotu vietnes navigāciju, analizētu vietnes lietojumu un palīdzētu mūsu mārketinga pasākumos.

bottom of page